Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Il.Bistrica

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje posameznikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in starejših oseb. Ustanovljeno je z namenom izobraževanja odraslih in starejših oseb in deluje kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

OSNOVNI PODATKI

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica
Kidričeva ulica 15
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175165000

Številka za DDV: 74455028 IBAN: SI56 1010 0003 7326 565

Predsednica: Nevenka Tomšič

POVEZAVE

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Občina Ilirska Bistrica
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Boreo, stičišče NVO Primorsko – notranjske regije
LAS med Snežnikom in Nanosom

ORGANI DRUŠTVA

Zbor članov

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Častno razsodišče

Zbor članov društva je najvišji organ odločanja, ki ga sestavljajo člani društva.
Predsednica Nevenka Tomšič zastopa Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica v javnosti in pravnem prometu ter opravlja vse druge s statutom določene naloge.
Upravni odbor je izvršilni in najvišji strokovni organ društva. Opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva.
Članice upravnega odbora so Nevenka Tomšič, predsednica in članice  Ivanka Bratovič, Marija Gaberšnik, Dora Kalčič, Mirjam Dolgan, Nevenka Šajn.
Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem  s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.
Članice nadzornega odbora so Danijela Poročnik, predsednica in članici Ilonka Pipan, Kazimira Raspot.
Častno razsodišče odloča o pisnih pritožbah članov društva.
Članice častnega razsodišča so Tanja Hofman, predsednica in članici Jasna Cimperman, Antonija Šircelj.

Animatorji
Vsaka študijska skupina si izmed udeležencev izbere svojega animatorja, ki skrbi za povezavo med vodstvom univerze in študijsko skupino.
Mentorji
Mentor v izobraževalnem procesu, izvajanju izobraževanja  v skupini prenaša znanje na udeležence študijske skupine.

CILJI

IZOBRAŽEVALNE VSEBINE
Vse naše aktivnosti so  usmerjene: v izvajanje pestre in raznolike ponudbe izobraževalnih programov, v usposabljanje starejših za aktivno preživljanje prostega časa, za delovno ustvarjalnost, osebnostno rast in družbeno angažiranost ter k skrbi za zdravo življenje. Pri ponudbi in izvajanju izobraževalnih vsebin upoštevamo želje in potrebe naših članov ter jih prilagajamo strukturi udeležencev.
»Izobraževanje je potni list za prihodnost, kajti jutri pripada  tistim, ki se nanj danes pripravljajo.« (Malcolm)

AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Da bo naše staranje res dejavno poskrbimo s pestro in raznoliko ponudbo oziroma izvajanjem izobraževalnih programov, vzpodbujamo starejše k aktivnemu preživljanju prostega časa, skrbimo za zdravo življenje, delovno ustvarjalnost, osebnostno rast in družbeno angažiranost.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Skrbimo za medgeneracijsko sodelovanje, spodbujamo organiziranje in izvajanje prostovoljnih aktivnosti v različnih okoljih ter se povezujemo z drugimi institucijami, organizacijami in društvi pri izvajanju skupnih aktivnosti na lokalnem in širšem območju ter tako pripomoremo k boljši kakovosti življenja starejših.

NA MAŠUNU SMO PROSLAVILI 25 LET DELOVANJA